V&V GEO, s.r.o.

GEOLOGICKÝ PRIESKUM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Geologický prieskum životného prostredia zisťuje a overuje geologické činitele, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú jednotlivé zložky životného prostredia, ich momentálny stav a predpokladaný priebeh. Okrem prírodných činiteľov sú posudzované aj vplyvy vznikajúce ľudskou činnosťou. Výstupom takéhoto prieskumu sú prevažne návrhy optimálnych postupov na zmiernenie alebo zamedzenie negatívnych vplyvov uvedených činiteľov na životné prostredie. Naša spoločnosť poskytuje v tejto oblasti množstvo geologických, technických a inžinierskych služieb, ako napríklad: